باور کنید : شما تنها آنچه را که در ذهن باور کنید، در واقعیت خواهید دید . قدرت ذهن شما و باور شما یعنی همه چیز باور کنید، تا آنچه را که میخواهید ببینید